മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെകുതി Edit
    നാശം, തോല്‍വി
    destruction, failure


Entries from Datuk Database

ചെകുതി(നാമം):: നാശം
ചെകുതി(നാമം):: തോല്‍വി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expertise, misfire, overeat, അസ്തി, ഞമഞ്ഞി


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean