മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെകിറി Edit
    ചെറിയയിനം വാവല്‍
    a kind of small bat


Entries from Datuk Database

ചെകിറി(നാമം):: ചെറിയ ഇനം വാവല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dizzy, squirm, suiting, അര്‍ഹ്യ, മതിശാലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean