മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൂളയിടുക Edit
    ചൂളംവിളിക്കുക
    to whistle


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ backwardness, fine, underrate, CAD, അംശുമര്‍ദ്ദനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean