മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൂളപ്രാവ് Edit
    ഒരിനം പ്രാവ്
    a kind of dove


Entries from Datuk Database

ചൂളപ്രാവ്(നാമം):: ഒരിനം പച്ചപ്രാവ്, ചൂളക്കുയില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ second, ഇറയവന്‍, മൂണ, പാദവിന്യാസം, പൊത്താന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean