മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൂലി Edit
    ഗര്‍ഭിണി
    a pregnant woman


ചൂലി Edit
    തലയില്‍ ചൂഡ.


Entries from Datuk Database

ചൂലി(നാമം):: തലയില്‍ പൂവുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷിഭേഷജം, ആലുകിലം, ഛായാശ്ലോകം, അസ്വാമി, പതലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean