മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൂഡകം Edit
    കിണറ്
    well


Entries from Datuk Database

ചൂഡകം(കാമ.):: ഒരുതരം കൃത്രിമലിംഗം
ചൂഡകം(നാമം):: കിണറ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ truss, അഞ്ജസാകൃത, അയ്യങ്കാര്‍, പ്രചായിത, മക്കുലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean