മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുഴലി Edit
    ചുഴലിക്കാറ്റ്, നീര്‍ച്ചുഴി
    whirl pool, whirl pool


Entries from Datuk Database

ചുഴലി(നാമം):: ചുഴലുന്നത്
ചുഴലി(നാമം):: ചുഴലിക്കാറ്റ്
ചുഴലി(നാമം):: നീര്‍ച്ചുഴി
ചുഴലി(നാമം):: ഒരു ഞരമ്പുരോഗം, അപസ്മാരം
ചുഴലി(നാമം):: ഒരിനം മരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ക്കപത്രം, അപ്രച്ഛന്ന, അക്ഷാന്തി, ഭോഗാവസം, മധുരനാരകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean