മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുള്ള് Edit
    ചെറിയ
    small


ചുള്ള Edit
    ചൂള
    a potter's furnace


Entries from Datuk Database

ചുള്ള(നാമം):: ചൂള
ചുള്ള്(വിശേഷണം):: ചെറിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ endue, അണ്ണം, വ്യജനം, മുസൃണ്ഠി, മുസലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean