മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുറുചുറുക്ക് Edit
    ചുണ, ചൊടി
    vigour, smartness


Entries from Datuk Database

ചുറുചുറുക്ക്(നാമം):: ഉത്സാഹം, പ്രസരിപ്പ്, ഊര്‍ജസ്വലത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ skit, അവരമിക്കുക, അതിസാംവത്സര, ഒരോരോ, വിച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean