മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുറുക്ക Edit
    വിനാഗിരി
    vinegar


ചുറുക്ക് Edit
    ചുണ, ചൊടി
    vigour, smartness


Entries from Datuk Database

ചുറുക്ക(നാമം):: വിനാഗിരി
ചുറുക്ക്(നാമം):: ചൊടി, വേഗത, ഉത്സാഹം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ languid, pound, അജീകവം, പ്രാഗ്ദക്ഷിണം, വിദയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean