മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുരുമ്പ് Edit
    ആണ്‍വണ്ട്, പര്‍വ്വതം
    male beetle, mountain


Entries from Datuk Database

ചുരുമ്പ്(നാമം):: ആണ്‍വണ്ട്
ചുരുമ്പ്(നാമം):: പര്‍വതം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അസുരദ്വിട്ട്, ഇടഞ്ചാടി, ഛാദനം, പുകഴ്കൊണ്ട, രക്താര്‍ശസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean