മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുരുട്ടപ്പം Edit
    ഒരു തരം മധുരപലഹാരം
    a kind of sweets


Entries from Datuk Database

ചുരുട്ടപ്പം(നാമം):: ഒരുതരം മധുരപലഹാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ encapsulate, ponderous, അവവരകം, അഗ്രജന്മ, ആരഞ്ജിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean