മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുരുക്ക് Edit
    മടക്ക്, കുരുക്ക്
    fold, noose


Entries from Datuk Database

ചുരുക്ക്1(നാമം):: ചുളുക്ക്, ഞൊറി, മടക്ക്
ചുരുക്ക്1(നാമം):: സഞ്ചിയുടെവായ് അടുപ്പിച്ച്കെട്ടുന്നതിനുള്ള നൂല്‍ക്കുഴ, മടിശ്ശീലയുടെ വായ് ചുരുക്കിക്കെട്ടുന്ന ചരട്, മടിശ്ശീലച്ചരട്
ചുരുക്ക്1(നാമം):: കുരുക്ക്
ചുരുക്ക്2(നാമം):: കൂര്‍ത്ത മണ്‍വെട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blotch, crypto, tag end, മേലെ, പടുതിരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean