മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുമ്മാതെ Edit
    ചുമ്മാ, വെറുതെ
    gratis, for nothing


Entries from Datuk Database

ചുമ്മാതെ(അവ്യയം):: ചുമ്മാ. ചുമ്മാതിരിക്കുക = ശാന്തമായിക്കഴിയുക, സുഖമായി കഴിയുക, ഒന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ കഴിയുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ redundant, വ്യത്യസ്തത, അച്ചുപിഴ, അംഗി, ആത്മനിഷ്ഠ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean