മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുമപ്പ് Edit
    ചുമന്ന നിറം
    red colour


ചുമപ്പ് Edit
    ഭാരം ചുമക്കുക, ഭാരം
    carrying a load, load


Entries from Datuk Database

ചുമപ്പ്2(-):: നാമരൂപം.
ചുമപ്പ്1(നാമം):: ചെമപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ axiom, അശീര്യ, ആഗ്നേയോദ്ഗരം, ആകാശകുസുമം, മഹോദയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean