മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചീയല്‍ Edit
    അഴുകല്‍
    putrefaction


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഞെളിയുക, മേടുക, പശമണ്ണ്, ബുദ്ധിഹീന, inglorious


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean