മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചീമ്പുക Edit
    കണ്ണ് അടയ്ക്കുക
    to close the eyes


Entries from Datuk Database

ചീമ്പുക1(ക്രിയ):: (കണ്ണ്) അടയ്ക്കുക
ചീമ്പുക1(ക്രിയ):: (കണ്ണ്) അളിയുക
ചീമ്പുക2(ക്രിയ):: ഈമ്പുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അച്യാവി, അവലീല, പറക്കുടി, രസതന്ത്രം, കാഞ്ചനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean