മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചീട്ടി Edit
    കുപ്പായത്തിനുള്ള പരുത്തിത്തുണി
    printed cotton cloth


Entries from Datuk Database

ചീട്ടി(നാമം):: നിറംപിടിപ്പിച്ചതോ ചിത്രങ്ങള്‍ മുദ്രണം ചെയ്തതോ ആയ പരുക്കന്‍ പരുത്തിത്തുണി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ail, അസ്ഥാനപദം, ആരായ്ചി, ചെണ്ട, ഒന്നുപോലെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean