മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചില്ലൂര്‍ Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ചീവീട്
    cricket, cicada


Entries from Datuk Database

ചില്ലൂര്‍(നാമം):: ചീവീട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ airconditioning, nomenclature, അന്തവാസി, ബദരീനാഥം, അദര്‍ശനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean