മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിലുവ Edit
    കുരിശ്
    the Cross


Entries from Datuk Database

ചിലുവ(നാമം):: കുരിശ്, സ്ലീബാ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുജ്ഞായകം, ഉപവീതം, പറങ്കിമാവ്, പൊളവന്‍, നീരൂപ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean