മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിരമം Edit
    പരിശ്രമം, ക്ഷീണം
    effort, tiredness


Entries from Datuk Database

ചിരമം(നാമം):: പരിശ്രമം
ചിരമം(നാമം):: ക്ഷീണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ militarist, upshot, അയിരൂര്‍സ്വരൂപം, അണ്ടിയാട്ടം, പ്രണഭക്ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean