മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിരം Edit
    വളരെക്കാലത്തേക്ക്
    for long time


ചിരം Edit
    തല .


Entries from Datuk Database

ചിരം2(അവ്യയം):: വളരെക്കാലത്തേക്ക്, ദീര്‍ഘകാലമായി
ചിരം2(അവ്യയം):: വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം. ചിരംജീവി = മരണമില്ലാത്തവന്‍
ചിരം1(നാമം):: തല
ചിരം1(നാമം):: അഗ്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകകാല്, അകബരന്‍, അംബുതാലം, ചിതി, മഥനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean