മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിപ്പി Edit
    മുത്തുവിളയുന്ന കക്ക, ഒരു ചെറിയ ജലജീവി
    small shell, mother of pearl,


Entries from Datuk Database

ചിപ്പി(നാമം):: മുത്തുവിളയുന്ന കക്ക, മുത്തുച്ചിപ്പി
ചിപ്പി(നാമം):: കക്കയുടെ വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ജലജീവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഫലകാംക്ഷ, ഛദ്മത, വിരുകം, വകം, അഹിജിത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean