മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിപിടകം Edit
    അവല്‍
    rice flake


ചിപിടകം
(പര്യായം) അവില്


Entries from Datuk Database

ചിപിടകം(നാമം):: അവല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antelope, attune, concede, hobby, pacifism


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean