മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിന്മയന്‍ Edit
    ജ്ഞാനസ്വരൂപന്‍
    the supreme being


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ undoubted, അംഗാപൂര്‍വ്വം, കിര്‍മ്മി, ഉദ്ദാലകന്‍, കപിലദ്യുതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean