മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിന്മയ Edit
    ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ
    personification of divine knowledge or divine bliss


Entries from Datuk Database

ചിന്മയ(വിശേഷണം):: ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ duplicate, transvestism, അരപ്പടം, അകൃതവേദി, ചൊല്ലെഴുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean