മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിനയ്ക്കുക Edit
    മുളയ്ക്കുക, പാകമാകുക
    to sprout, mature


Entries from Datuk Database

ചിനയ്ക്കുക1(ക്രിയ):: മുളയ്ക്കുക, കൊമ്പുകള്‍ ഉണ്ടാവുക
ചിനയ്ക്കുക1(ക്രിയ):: ഗര്‍ഭം ധരിക്കുക
ചിനയ്ക്കുക1(ക്രിയ):: പാകമാവുക
ചിനയ്ക്കുക1(ക്രിയ):: കുരുപൊട്ടുക
ചിനയ്ക്കുക2(ക്രിയ):: മൃഗങ്ങളും മറ്റും ശബ്ദിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ connection, therapy, വിഭക്തം, തോപ്പ്, തരുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean