മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിത്രലേഖനം Edit
    ചിത്രമെഴുത്ത്
    the art of drawing and painting


Entries from Datuk Database

ചിത്രലേഖനം(നാമം):: ചിത്രമെഴുത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inverse, sadly, അതിശക്തിത, അസന്ത്യപ്തി, അനര്‍ത്ഥകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean