മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിത്രബര്‍ഹം Edit
    മയില്‍
    peacock


Entries from Datuk Database

ചിത്രബര്‍ഹം(നാമം):: മയില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baron, scheming, ചൊല്ലുക, അപൗരുഷം, അകൃമില


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean