മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിത്തിര Edit
നാമം
    ചിത്രാനക്ഷത്രം, പതിനാലാമത്തെ നക്ഷത്രം
    the star chithira, the 14th, lunar mansion


Entries from Datuk Database

ചിത്തിര(നാമം):: (ജ്യോ.) ഒരു നക്ഷത്രം
ചിത്തിര(നാമം):: മേടമാസം
ചിത്തിര(നാമം):: ഒരിനം മൈന. ചിത്തിരക്കുടം = ചിത്രകൂടം. ചിത്തിരക്കിഴങ്ങ് = കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്. ചിത്തിരകെട്ട് = ചിത്രകെട്ട്. ചിത്തിരത്തുന്നല്‍ = ചിത്രത്തുന്നല്‍. ചിത്തിരത്തൂണ്‍ = ചിത്രത്തൂണ്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diffuse, gin, സംഭവന്‍, വീപ്പ, അമ്പട!


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean