മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിതി Edit
    ശേഖരിക്കല്‍, അറിവ്
    collecting, knowledge


ചിതി Edit
നാമം [സ്ത്രീലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ദേവി.
    Goddess.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

ചിതി1(നാമം):: ശേഖരിക്കല്‍
ചിതി1(നാമം):: കൂമ്പാരം, കൂട്ടം
ചിതി1(നാമം):: ഹോമത്തിനുവേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയ അഗ്നിസ്ഥാനം
ചിതി2(നാമം):: പ്രജ്ഞാനം, ഗ്രഹണം, അറിവ്
ചിതി2(നാമം):: ചൈതന്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ minion, അഞ്ചടി, ഇഭാരി, വീങ്ങല്‍, അനുജ്ഞാപകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean