മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിതറുക Edit
    പലയിടത്തായി ഉതിര്‍ന്നു വീഴുക
    be scattered or dispersed


Entries from Datuk Database

ചിതറുക(ക്രിയ):: പലയിടത്തായി പതിക്കുക, ശിഥിലമാകുക, പരന്നു വീഴുക
ചിതറുക(ക്രിയ):: ചെറിയ കഷണങ്ങളായി തെറിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beguile, tabula, ആയതലോചനം, ആര്‍ത്തപരായണ, ആഥര്‍വ്വണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean