മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചിട്ടി Edit
    കുറി
    subscription lottery


Entries from Datuk Database

ചിട്ടി1(നാമം):: ചീട്ട്, കുറിപ്പ്, രസീത്
ചിട്ടി1(നാമം):: കുടിയാന്മാര്‍ക്കു കൊടുത്തു വന്നിരുന്ന ഒരു ആധാരം
ചിട്ടി1(നാമം):: ആളുകളെ വരിക്കാരായി ചേര്‍ത്തു അവരില്‍നിന്നു തവണകളായി പിരിച്ചെടുത്ത് ഒരോ തവണയും നറുക്കിട്ടു പേരുവരുന്ന ആളിനോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളിനോ പണം ഒന്നായി കൊടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യപദ്ധതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ affiche, removal, അജ്ഞഭൂ, വാസ്തവ, ഉഭയശ്ലേഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean