മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാവുറ്റ Edit
വിശേഷണം
    മരണഭയം ഇല്ലാത്ത, യുദ്ധത്തില്‍ മരിക്കാന്‍ തയ്യാറായ
    without fear of death


Entries from Datuk Database

ചാവുറ്റ(വിശേഷണം):: മരണഭയം ഇല്ലാത്ത, (യുദ്ധത്തില്‍) മരിക്കാന്‍ തയ്യാറായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആംഭസികം, അഭിപ്ലുതം, പള്ളിയൈന്തോളം, പൂര്‍വ്വാഷാഢം, സൈകതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean