മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാലം Edit
    ജാലവിദ്യ, മുകുളം
    magic, bud


Entries from Datuk Database

ചാലം1(നാമം):: മേച്ചില്‍, വീടിന്‍റെ മേല്‍പ്പുര
ചാലം1(നാമം):: ഇളക്കാവുന്നത്
ചാലം1(നാമം):: കരിങ്കുയില്‍
ചാലം2(നാമം):: ജാലവിദ്യ
ചാലം2(നാമം):: മുകുളം, പൂമൊട്ട്
ചാലം2(നാമം):: ജാലകം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean