മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാറുക Edit
    ചെറുതായി മഴപെയ്യുക
    drizzle


Entries from Datuk Database

ചാറുക(ക്രിയ):: അല്‍പാല്‍പമായി (മഴ) പെയ്യുക
ചാറുക(ക്രിയ):: വഴുതുക, തെന്നി വീഴുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bestride, cuss, kinky, അവ്യഭിചരിത, അദസീയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean