മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാര്‍ച്ചക്കാരന്‍ Edit
    വിവാഹത്തിലൂടെ ബന്ധുവായവന്‍
    relation by marriage


Entries from Datuk Database

ചാര്‍ച്ചക്കാരന്‍(നാമം):: ബന്ധു, കുടുംബബന്ധംകൊണ്ടോ സ്നേഹംകൊണ്ടോ അടുപ്പമുള്ള ആള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beguile, menial, മംഗലവചസ്സ്, അയിരുത്ത്, അമൂലസംഖ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean