മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാര്‍ Edit
    ചാറ്, സത്ത്
    juice, sap


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trump, അകൃതാസ്ത്ര, അധോവേദന, ആശുവ്രീഹി, മധുമാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean