മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാരുനേത്രം Edit
    ഭംഗിയുള്ള കണ്ണ്, മാന്‍
    beautiful eye, deer


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flex, miscarriage, അച്ചടിപ്പ്, അദ്ധ്യാവസാനം, അഭ്യുദ്ധ്യത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean