മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാമ Edit
    ഒരു ധാന്യം
    millet


Entries from Datuk Database

ചാമ(നാമം):: ഒരു തൃണധാന്യം, പുല്ലരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞ്ജനകേശി, അലതി, ബാട്ടില്‍, ഉറകൂടുക, ഉദകപൂര്‍വ്വം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean