മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാതിക്കാരന്‍ Edit
    മദ്ധ്യസ്ഥന്‍
    mediator


Entries from Datuk Database

ചാതിക്കാരന്‍(നാമം):: മധ്യസ്ഥന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baulk, scarify, binder, അമ്പതുനോമ്പ്, അന്ത്യക്കര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean