മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാണ്ടുക Edit
    എറിയുക
    throw


Entries from Datuk Database

ചാണ്ടുക(ക്രിയ):: നീട്ടി എറിയുക, എറിഞ്ഞുകൊള്ളിക്കുക, ചാട്ടുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ put, socialize, അവിച്ചല്‍, അനക്ഷജ്ഞ, വീണ്ടെടുക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean