മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാട്ടം Edit
    കുതിപ്പ്, കോപം
    leap, anger


Entries from Datuk Database

ചാട്ടം(നാമം):: കുതിപ്പ്
ചാട്ടം(നാമം):: വലയില്‍കുടുങ്ങുന്ന മീന്‍ ചാടിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വലയോടുഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം
ചാട്ടം(നാമം):: തെറ്റിപ്പോകല്‍
ചാട്ടം(നാമം):: രക്ഷപ്പെടല്‍
ചാട്ടം(നാമം):: വികാരത്തിന്‍റെ തള്ളല്‍കൊണ്ടുള്ള മനസ്സിന്‍റെ ക്ഷോഭം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cuddle, faith, അര്‍ത്ഥബന്ധം, അഗ്നിസ്നാനം, അദ്ധ്യേതവ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean