മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാകചക്യം Edit
    ശോഭ
    splendour


Entries from Datuk Database

ചാകചക്യം(നാമം):: ശോഭ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pontoon, അരണ്യഗജം, ആസ്ഫോടിമം, മാറാന്‍, പഞ്ഞക്കാരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean