മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചവിട്ടുകല്ല് Edit
    നടക്കല്ല്
    stepping stone


Entries from Datuk Database

ചവിട്ടുകല്ല്(നാമം):: നടക്കല്ല്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aggression, അപിധി, അന്തട്ട, അപ, ആന്ത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean