മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചവളം Edit
    ഒരു തരം കുന്തം, ചോളം
    a kind of spear, maize


Entries from Datuk Database

ചവളം1(നാമം):: ഒരുതരം കുന്തം, വേല്‍, തൂവല്‍ഘടിപ്പിച്ച കുന്തം
ചവളം2(നാമം):: ശംഖപാഷാണം
ചവളം3(നാമം):: ഒരുജാതി മത്സ്യം
ചവളം3(നാമം):: ചോളം
ചവളം4(നാമം):: ചൗളം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ glaucous, pattern, അദ്ധ്യശനം, വര്‍ച്ചസ്കം, വാപ്പ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean