മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചവതി Edit
    ക്ഷയം
    tuberculosis


Entries from Datuk Database

ചവതി(നാമം):: ക്ഷയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുഗീരം, ചുടുവാതം, ചതുര്‍ഭാവന്‍, ഞണുക്കം, വെള്ളി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean