മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചര്‍വ്വിത Edit
    ചവയ്ക്കപ്പെട്ട
    chewed


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആയത്തന്‍, ഇമ്മാതിരി, പ്രോഗസ്സ്, ഞൊറി, വൈശികതന്ത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean