മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചര്‍വ്വണകം Edit
    അണപ്പല്ല്
    molar


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ buttocks, electronic, അരജ, അംഹു, ബഹുരൂപന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean