മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചരുസ്ഥാലി Edit
    ഹവിസ്സ് വയ്ക്കുന്ന പാത്രം
    a vessel for keeping sacrificial food


Entries from Datuk Database

ചരുസ്ഥാലി(നാമം):: ഹവിസ്സ് വയ്ക്കുന്ന പാത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chimpansee, linguist, ഓദനം, അറി, പണ്യവീഥി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean